آشنایی مختصر با دستگاه چاپ هلیو

در گام اول طراحی چاپ انجام شده و توسط مشتری تایید می گردد.

پس از تایید طرح، طرح برای شرکت سیلندر سازی ارسال شده و سیلندر چاپ تهیه می گردد. تعداد سیلندرهای چاپی بستگی به تعداد رنگ های طرح چاپ دارد. سیلندرهای آماده شده به کارخانه پلی پک ارسال شده و در دستگاه چاپ قرار می گیرند. فیلم خام بارگذاری شده در دستگاه چاپ به حرکت درآمده و هریک از سیلندرها درون رنگ مورد نظر چرخیده و طرح رنگی را روی فیلم چاپ می کنند. رنگ اضافه موجود دور سیلندر در هر دور گردش سیلندر توسط تیغه دکتر بلید ( doctor blade ) پاک شده و به مخزن رنگ پمپ می گردد. پس از هر مرحله رنگ آمیزی، فیلم از داخل یک اون ( oven ) عبور کرده و سریعا خنک می گردد تا رنگ چاپی بطور کامل خشک شود. سپس وارد سیلندر بعدی شده و رنگ بعدی روی آن چاپ می شود. این روند تا آخرین سیلندر رنگ ادامه داشته و به این ترتیب پروسه چاپ چندرنگ کامل می شود.

چون چاپ هلیو بصورت حکاکی روی سیلندر و انتقال رنگ از طریق حفره ها و شیارها صورت می گیرد، به آن چاپ گود نیز می گویند.